Reklamacioni List Broj

REKLAMACIONI LIST BROJ: ___________________

POPUNJAVA KUPAC:

Ime i prezime kupca

Mesto i adresa stanovanja

Telefon

E-mail

Šifra artikla (sa racuna)

Datum kupovine

Maloprodajna cena

Izjava kupca – Opisati oštećenje koje je razlog reklamacije

Zahtev kupca u slučaju da je reklamacija uvažena (zaokružiti odabranu stavku)

1. da se izvrši popravka proizvoda

2. da se proizvod zameni drugim proizvodom

3. da se proizvod zameni istim proizvodom

4. povrat novca

Kupac svojim potpisom potvrđuje:

– Da je saglasan da se kao datum podnošenja reklamacije tretira datum kada je prodavac primio preporucenu pošiljku

– Da je saglasan da mu prodavac Odluku po podnetoj reklamaciji dostavi elektronskim putem na njegovu E-mail adresu, u Zakonskom roku od 8 dana od dana prijema

– Da je saglasan da u slučaju opravdane reklamacije ugovoreni rok za ispunjenje zahteva iz reklamacije bude 15 dana od dana prijema reklamacije

Potpis kupca

________________

POPUNJAVA PRODAVAC:

Datum prijema reklamacije____________

Pečat i potpis prodavca________________

IZJAŠNJENJE O PODNETOJ REKLAMACIJI SA PREDLOGOM NJENOG REŠENJA .

Datum_______________

Potpis komisije

Napomena

1. Proizvod koji se šalje na reklamaciju mora biti

ist, uz uredno popunjen reklamacioni list i spakovan racun ili drugi dokaz o kupovini.

2. U slucaju da predhodni uslovi nisu ispunjeni reklamacija se nece uzeti u razmatranje.

3. Prodavac je duzan da u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca mora da sadrzi odluku da li se reklamacija prihvata ili ne.

4. U slučaju kada je reklamacija odbijena kao neosnovana, kupcu se vraća reklamirani proizvod na adresu navedenu u reklamacionom listu. Ukoliko potrosač ne preuzme reklamirani proizvod u roku od ___ dana od dana prijema obavestenja o odbijanju reklamacije, prodavac je ovlašćen da reklamirani proizvod rashoduje.